เรื่อง :: ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2”
 
     
 
 
 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.mitij.mju.ac.th/
 

    วันที่: 27 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102