เรื่อง :: การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2559
 
 

 

 
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc2016/
   
 
     

    วันที่: 5 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102