เรื่อง :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญชวนคณาจารย์ นักคึกษา บุคลากร เข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญชวนคณาจารย์ นักคึกษา บุคลากร
เข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559
หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม (Science inspired by Stem)"

 

 
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.science.kmitl.ac.th/
   
 
     

    วันที่: 5 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102