เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

(เปิดรับสมัครผ่านเว็บไชต์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  - 30 กันยายน 2559)

 

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2559 หลักสูตรนอกเวลา (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)

2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3. ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร (ส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย 59) เอกสารแนบ
    วันที่: 25 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102