เรื่อง :: Thai PBS ขอเชิญร่วมประกวดแอนิเมชั่น ความยาว 1 – 3 นาที
  Thai PBS ขอเชิญร่วมประกวดแอนิเมชั่น ความยาว 1 – 3 นาที
หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)”
รางวัลที่ 1 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 15,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ จำนวน 7,000 บาท
ทุกรางวัลจะพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ


http://www.academicthaipbs.com


 เอกสารแนบ
    วันที่: 25 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102