เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการบลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 30 http://www.psru.ac.th


 เอกสารแนบ
    วันที่: 7 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102