เรื่อง :: ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
           ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร
1. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. 166 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ทุกจังหวัด) ยกเว้น จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนนทบุรี

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://www.alro-newfarmers.com


 เอกสารแนบ
    วันที่: 1 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102