เรื่อง :: แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา
 
แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม
รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102