เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
           ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102