เรื่อง :: ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motionsy หัวข้อ "ไอทีเปลี่ยนโลก"
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงจัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion "ไอทีเปลี่ยนโลก"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... http://www.runirac.bru.ac.th/index.php/th/events/69-stop-motion


 เอกสารแนบ
    วันที่: 8 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102