เรื่อง :: กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
           กำหนดการโครงการ แข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102