เรื่อง :: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
http://www.gistda.or.th


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 กันยายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102