เรื่อง :: ขอเชิญบุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล"
 
         สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพโดยใช้
"การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล" จึงขอเชิญบุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายบริหารการอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 0 2504 7716-18
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


 เอกสารแนบ
    วันที่: 31 ตุลาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102