เรื่อง :: สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
 
สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
-----------------------
          สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
1.หลักสูตรเทคนิคและโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอน
2.เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย Captivate
3.เทคนิคการออกแบบ Infogrphic เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ
4.เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AR


 เอกสารแนบ
    วันที่: 21 ตุลาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102