เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analy with Pentaho BI,Weka,R,and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analy with Pentaho BI,Weka,R,and Hadoop:
From Business Intelligence to Data Science
-----------------------


 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 พฤศจิกายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102