เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 3
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 3
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิการยน พ.ศ. 2559
-----------------------


 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 พฤศจิกายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102