เรื่อง :: ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”
 
         ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”
ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และ : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2079
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 20 ธันวาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102