เรื่อง :: บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม
 
         โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2560
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม
1.การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 32
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ รุ่นที่ 16
3.การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ รุ่นทึ่ 33
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 20 ธันวาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102