เรื่อง :: สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม มิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล
 
          สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม มิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล และโปรแกรมฝึกอบรม ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สำหรับผู้สนใจให้ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 08 7100 1800 ,0 2504 7715,0 2504 7725-26
http://www.stou.ac.th/Offices/Oce/training/pr1.htm
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 ธันวาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102