เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3 - 4
 
          สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Executive 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 9,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม ; คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี
โทรศัพท์. 02-126-7631-34 ต่อ 105
E-mail : worapat@knit.or.th
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 ธันวาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102