เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข่าวร่วมการฝึกอบรมกับ สวทช.
 
 
        สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักพัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102