เรื่อง :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงหญิง รุ่นที่ 4
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงหญิง  รุ่นที่  ๔
..............................................................

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ   ครูพันธุ์บึงหญิง  รุ่นที่  ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว  วันจันทร์ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  และเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการในวันพุธที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102