เรื่อง :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง International Curator Lecture and Workshop on Emerging Technologies and Management of Microbial Resources
 
 

          ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง International Curator Lecture and Workshop on Emerging Technologies and Management of Microbial Resources

 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102