เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1
 
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการด้วยการพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้" ชิงโล่และเงินรางวัลมากมาย  รายละเอียดเพิ่มเติม (https://www.nectec.or.th/tms/)
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 31 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102