เรื่อง :: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเทศทุน
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเทศทุน ได้แก่
1.ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Natural Products for Drug Discovery” รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
2.ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Biodiversity” รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
3.ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ARDfund
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102