เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560
 
 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จัหวัดนครปฐม (รายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102