เรื่อง :: สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 
 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpa.or.th หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร 02-5798688 โทรสาร 02-5798688
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102