เรื่อง :: สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (Newton Mobility Grants)
 
 
        สกอ.ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Newton Fund ร่วมกับ UK Academics เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยรุน่ใหม่ของไทยและนักวิจัยของ สหราชอาณาจักรและส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวิจัยและระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ในระยะยาว โดยเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสาขา วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ วันนี้ - 15 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Newton Fund และ Royal society สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร 02-6105299
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102