เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรม
 
 
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม
1.หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 2 และ 3
2.หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 3 และ 4
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 มีนาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102