เรื่อง :: รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560
 
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560

วัน  เดือน ปี

รายการ

10-20 มีนาคม 2560 

เปิด- ปิด รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวัน  ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์

(รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็ปไซต์คณะ หรือโทรสอบถามข้อมูล
ได้ที่ 032-261790-7 ต่อ 3102 /083-3169689)

21  มีนาคม 2560 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา

(บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ และเว็ปไซต์คณะ)

23 มีนาคม 2560

08.30  – 15.30 น.   ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นักศึกษาปี 1-4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เช็คชื่อเข้าร่วม กิจกรรมผ่านระบบกิจกรรม
ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
16.00 - 16.30 น.    คณะกรรมการตรวจนับคะแนน

24 มีนาคม  2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา
ประจำปี 2560

27 เมษายน 2560

เวลา 12.30น.ประชุมองค์การนักศึกษาชุดปัจจุบัน และองค์การนักศึกษาชุดใหม่   ณ ห้องประชุมไม้แดง  1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารแนบ
    วันที่: 14 มีนาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102