เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงาน
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 9 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สู่ประเทศไทย 4.0 " วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 มีนาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102