เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ICAS2017 และประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icas2017.nida.ac.th

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 เมษายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102