เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมิณคุณภาพผลงานวิจับเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
 
         ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา สาขาวิชาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ทาง http://evaluation.trf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 และส่งเอกสารสำเนาหน้าแรกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (reprint), สิทธิบัตรและหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 3 กรกฎาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102