เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”
 
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 3 กรกฎาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102