เรื่อง :: กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
          กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


 เอกสารแนบ
    ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 กรกฎาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102