เรื่อง :: รับมอบ "เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด" เพื่อใช้เป็นอาการสัตว์ จากอ .วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์
 
สาขาสัตวศาสตร์ขอขอบพระคุณ รองคณบดี อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก เป็นเกียรติรับมอบ "เครื่องย่อยเปลือกสับปะรด" เพื่อใช้เป็นอาการสัตว์ จากอ .วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์และ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 256

    วันที่: 17 สิงหาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102