เรื่อง :: ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0
  คณะมนุษยศาสตร์และประประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดการชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 / ห้อง 10301, 10302, 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 เอกสารแนบ
    วันที่: 3 กรกฎาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102