เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
 

         ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรี ... ของมหาวิทยาลัยจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ ... ในปี ๒๕๖๐ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัคร ๒ ครัง (๒ รุ่น) โดยนำชุดวิชาจาก ๘ สาชาวิชา ... วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 8 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102