เรื่อง :: สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บริการจัดฝึกอบรม สำหรับผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2560 ผู้สนใจเข้าสามารถเข้าลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.training.nida.ac.th
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 8 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102