เรื่อง :: โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 
        โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงในหัวข้อ กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กรมทางหลวงมีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ​โดยภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นเส้นทางหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 0 2354 6668 ต่อ 26010 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและใบสมัครได้ที่นี่
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.doh.go.th
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102