เรื่อง :: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560
 
        ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
       
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102