เรื่อง :: ขอเชิญนักศึกษาทีมีความสนใจเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 6
  ขอเชิญนักศึกษาทีมีความสนใจเข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 6  ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศ  ต่างๆ หาชมได้ยาก   ไม่มีฉายโดยทั่วๆ ไป ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553    อาคารสำนักวิทยบริการ  ชั้น 6 รับจำนวนจำกัด  รอบละ 20 คน  ลงชื่อสมัครเข้าชมได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมภาพยนตร์จะได้รับของที่ระลึก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    พร้อมทั้งอาหารว่างฟรี..


 เอกสารแนบ
    วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102