เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่
 
        ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่
- รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ 2ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
       
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 14 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102