เรื่อง :: ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560
-----------------------

          

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะจัดให้มีการดำเนินโครงการครูพันธุ์บึง  รุ่นที่  5                     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพครู ทักษะทางช่าง ทักษะ                 ในการใช้เทคโนโลยี  และทักษะอื่นที่จำเป็นสำหรับครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน  เดือนละ  2,000  บาท  และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู  (ค.บ.)  เพศชาย  และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  2  ในปีการศึกษา  2560
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่  1  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป
 3. สามารถพักประจำในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย  สนใจ  ตั้งใจเรียน  และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น  และวัดหยุด          เพื่อรับการศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายนักศึกษา  ขนาด  1  นิ้ว  ติดแบบคำขอรับทุน
 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. หนังสือรับรองการมีความประพฤติที่เหมาะสม  สมควรได้รับทุนจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร  หรือประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
 5. เอกสารอื่น  ๆ  ตามที่ระบุในแบบคำขอรับทุน

การสมัครขอรับทุน

 1. ติดต่อขอแบบฟอร์ม  “รับสมัครทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง”  ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ  Download  เอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ส่งเอกสารขอรับทุนที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 12  ตุลาคม  2560

แนวทางการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่  17  ตุลาคม  2560 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ  เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และติดประกาศที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน  โดยนักศึกษาต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน  ตั้งแต่ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จนถึงปัจจุบัน  ในวันพุธที่  18 ตุลาคม 2560  ณ  ห้องประชุมไม้แดง  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป

การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  พร้อมรายชื่อสำรอง  ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.30  น.
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ  ภายในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม  2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ  วันที่  1  พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 26 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102