เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail:grad.rru@gmail.com
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102