เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1
 
           ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 29 สถาบัน เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการ
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102