เรื่อง :: เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ปีการศึกษา 2560
 
           เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน
1.เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
2.มีฐานะยากจน
3.มีความประพฤติดี แต่งการเรียบร้อย
4.มีจิตอาสา
5.ไม่ได้รับทุนให้เปล่าใด ๆ จากแหล่งอื่น (ยกเว้นทุน กรอ. และ กยศ.)

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102