เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง "ประเภททุนเรียนดี" ปีการศึกษา 2560
 
           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง "ประเภททุนเรียนดี" ปีการศึกษา 2560
นางสาวณัฐสุดา งอมสงัด นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ทั้งนี้ให้นักศีกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102