เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความจากผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมาได้ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102