เรื่อง :: สสวท. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561
 
           การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ประจาปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาโท) เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด ปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ทุกขั้นตอน
ขั้นตอนการสมัครสอบมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประกาศรับสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบรับสมัคร
ระบบรับสมัครจะเปิดให้ท่านสมัครได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัสที่ได้จากใบแจ้งการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 5 วันทำการ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้
ขั้นตอนที่ 4 ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศ ไปยังมหาวิทยาลัยลำดับแรกที่ท่านเลือก
หากไม่ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 จะขออนุญาตถือว่า ท่านไม่ประสงค์สมัคร แม้จะกรอกข้อมูลในระบบแล้ว
http://www.dpstcenter.org/psmt/
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102